VirtualOffice.in.th

สำนักงานบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษาอังกฤษและไทย

จัดอบรมและสัมมนา

.

การพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ(CPD ผู้ทำบัญชี)
ให้บริการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทางวิชาชีพสำหรับ ผู้ทำบัญชี และ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาติ (CPA) ด้วยหลักสูตร ที่ผ่านการอนุมัติจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
.
จัดอบรมภายใน (In-house Training)
ดำเนินธุรกิจทางด้านจัดฝึกอบรมครอบคลุมทุก สาขาวิชาชีพอาทิ บัญชี ภาษีอากร กฎหมายธุรกิจ กฎหมายแรงงาน การตลาด การบริหาร การจัดการ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ฯลฯ แก่ภาครัฐ และเอกชน
.
.

VirtualOffice.in.th © 2017 Frontier Theme