สํานักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ออกรายงานการเงิน ภาษาอังกฤษ&ไทย

สํานักงานบัญชีไทย รับทำบัญชีเขต บางขุนเทียน,บางบอน,จอมทอง,ราษฎร์บูรณะ,ทุ่งครุ,ภาษีเจริญ,บางแค,หนองแขม,ทวีวัฒนา,ตลิ่งชัน,สมุทรสาคร,นครปฐม ภาษาอังกฤษไทย โดย CPA,TA

ตรวจสอบภายใน


บริการด้าน ตรวจสอบระบบการควบคุมภายใน และวางระบบการควบคุมภายใน
.
– สำรวจออกแบบและจัดวางระบบการควบคุมภายใน (INTERNAL CONTROL) ให้กับองค์กร
– แนะนำให้คำปรึกษาและช่วยจัดทำแผนงานการตรวจสอบภายในประจำปี (AUDIT PLAN) ให้แก่องค์กร
– จัดตั้งทีมงานเข้าทำการตรวจสอบภายในประจำปี หรือเป็นกรณีพิเศษให้แก่องค์กร ในลักษณะ OUTSOURCING
– แนะนำให้คำปรึกษา วิธี และเทคนิคการตรวจสอบภายในให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในขององค์กร
– ร่วมหรือจัดทีมบุคคลากร เข้าร่วมในการตรวจสอบภายใน ในบางกรณีที่จำเป็นหรือได้รับการร้องขอจากองค์กร
– ร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้า ประจำปีขององค์กร และเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจนับสินค้าเป็นกรณีพิเศษ เป็นครั้งคราว
– แนะนำให้คำปรึกษาในการพัฒนา และการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้แก่องค์กร เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะการดำเนินธุรกิจและปัจจัยแวดล้อมอยู่เสมอ
.
.
ซึ่งให้บริการตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน ซึ่งแบ่งลักษณะงานตรวจสอบภายใน ดังนี้
.
1. ตรวจสอบเพื่อแสดงความเชื่อมั่นต่อระบบงาน (Assurance Services) ดังนี้
– ตรวจสอบระบบปฏิบัติการ (Operational Audit)
– ตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดำเนินงาน (Performance Audit)
– ตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ ระเบียบ นโยบาย และกฎหายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง (Compliance Audit)
– ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความน่าเชื่อถือของ รายงานเอกสารทางการเงิน บัญชี (Financial Audit)
– ตรวจสอบระบบปฏิบัติฐานข้อมูลด้านการประมวลผลของโปรแกรม (Information Technology Audit)
.
รายงานที่ลูกค้าจะได้รับจากการตรวจสอบ
– คู่มือการทำงาน
– แผนภาพFlow Chart
– วิธีการทำงาน
– นโยบายที่เกี่ยวข้อง
.
รายงานสรุปผลการตรวจสอบ
– ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ/ผลกระทบ/ความเห็นฝ่ายตรวจสอบ
– ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข/และป้องกัน
– แผนงานการติดตามผล
.
.
2. ให้คำแนะนำด้านระบบการควบคุมภายใน ตามแนว COSO (Consulting Service)
– ออกแบบกระบวนการปฏิบัติงาน บริหารด้านความเสี่ยง จุดควบคุม และเอกงานรายงานประกอบ
– ให้คำปรึกษา/แนะนำ เกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ และการควบคุมภายในที่ดี
– การฝึกอบรมเกี่ยวกับระบบปฏิบัติงาน
ทีมงาน ผู้สอบบัญชี และ นักบัญชี

.

สํานักงานบัญชี จดทะเบียนบริษัท ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ปิดงบการเงิน ออกรายงานการเงิน ภาษาอังกฤษ&ไทย © 2018 Frontier Theme