VirtualOffice.in.th

สำนักงานบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษาอังกฤษและไทย

วีซ่าและใบอนุญาติทำงาน

.
บริการด้านใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)
.
ขอใบอนุญาตทำงานให้ชาวต่างชาติ (Work Permit)
ต่อใบอนุญาตครบปี
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบอนุญาตทำงาน
แจ้งออกจากการทำงานและคืนใบอนุญาตทำงาน
.
.
บริการด้าน VISA (ภายในราชอาณาจักรไทย)
.
ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่าทำงาน)
ต่อ One Stop Visa (สามารถได้วีซ่าและใบอนุญาตทำงานในวันเดียวกัน)
ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-O) (วีซ่าติดตามครอบครัว)
ต่อ Non Immigrant O (วีซ่าแต่งงาน)
ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-B) (วีซ่ากรณีเป็นครู อาจารย์ หรือ ผู้เชี่ยวชาญในสถานการศึกษา)
ต่อ Non-Immigrant Visa (Non-ED) (วีซ่านักศึกษา)
ต่อ Non-Immigrant Visa “O-A” (วีซ่าบั้นปลาย)
After the status of Visa (เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา)
Re-Entry Visa (การทำเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย)
Report 90 days (แจ้งอยู่เกิน 90 วัน)
.
.

VirtualOffice.in.th © 2017 Frontier Theme