VirtualOffice.in.th

สำนักงานบัญชี รับจดทะเบียนบริษัท ทำบัญชี ตรวจสอบบัญชี ภาษาอังกฤษและไทย

สมัครงาน / ฝึกงาน


.
รับสมัคร งานบัญชี – Part Time / Full Time / นักศึกษาฝึกงาน  – สำหรับ งานทำบัญชี และ งานตรวจสอบบัญชี   ใน สำนักงานทำบัญชีและสำนักงานตรวจสอบบัญชี- โดยมีรายละเอียดงานเบื้องต้นดังนี้
.
คัดแยก/จัดเรียงเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
จัดทำรายงานภาษีซื้อ ขาย และภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน
จัดทำรายงานประกันสังคม
บันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป
ยื่นภาษีประจำเดือน
ปิดบัญชีประจำเดือน
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตรวจสอบบัญชีและจัดทำกระดาษทำการ
อื่น ๆ
.
สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท ออดิท เออีซี จำกัด
เลขที่ 4 ซอย70 ถนนพระราม2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
.
ผุ้สมัครที่สนใจจะต้องระบุ แบบฟอร์มหรือรายละเอียดด้านล่างที่กำหนด ให้ครบถ้วน โดยสำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ พิจารณาเฉพาะ ผุ้สมัครที่ระบุข้อมูลตัวตนที่ชัดเจนครบถ้วน ส่งมาที่ อีเมล์ : Mail@AuditAEC.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 095-5351915
.
.
01 – งานที่สมัคร ( เต็มเวลา / บางเวลา / นักศึกษาฝึกงาน )…………………….
.
02 – ชื่อและนามสกุล ของผู้สมัคร ……………………………………………………
.
03 – วัน เดือน ปี เกิด ของผู้สมัคร ……………………………………………………
.
04 – สถานะของผู้สมัคร ( มีงานประจำ / กำลังศึกษา / ว่างงาน )……………….
.
05 – สถาบันการศึกษาของผู้สมัคร ……………………………………………………
.
06 – สถานที่ทำงาน ตำแหน่งงาน ลักษณะการทำงาน ปัจจุบันของผู้สมัคร
. กรณี มีงานประจำอยู่แล้ว …………………………………………………………
.
07 – ช่วงวันเวลาที่สะดวกทำงาน กรณีของผู้สมัคร บางเวลา …………………….
07 – ช่วงวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดฝึกงาน กรณีของ น.ศ.ฝึกงาน …………………..
.
08 – ต้องการขึ้นทะเบียนฝึกงานเพื่อเก็บชั่วโมงสอบ CPAหรือไม่……………
.
09 – โปรแกรมบัญชีที่สามารถใช้ทำบัญชี …………………………………………..
.
10 – เลขทะเบียนผู้ทำบัญชี ของผู้สมัคร………………………………………………
.
11 – ออกทำงานค้างคืนต่างจังหวัดระยะสั้น (ได้/ไม่ได้) …………………………..
.
12 – ที่อยู่ ของผู้สมัคร ……………………………………………………………………
.
13 – อีเมล์ ของผู้สมัคร ………………………………………………………………….
.
14 – หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ของผู้สมัคร …………………………………………
.
15 – ข้อความอื่นๆที่ผู้สม้คร อยากแจ้งสำนักงาน (ถ้ามี) ………………………….
.

VirtualOffice.in.th © 2017 Frontier Theme